Regulamin i warunki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-PARKIECIARSTWO.PL

Właścicielem sklepu internetowego, znajdujacego się pod adresem www.e-parkieciarstwo.pl, jest Szymon Horyza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Szymon Horyza – Fach-Stol”, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, o nr NIP: 621-158-06-87 oraz o nr REGON: 300933805, adres głównego miejsca wykonywania działalności to Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn,
    
§ 1
Definicje

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.e-parkieciarstwo.pl, prowadzony przez Szymona Horyzę, działającego pod firmą "Fach-Stol Szymon Horyza".

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93), kupująca towary za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, kupujący towary za pośrednictwem Sklepu.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady realizowania sprzedaży w Sklepie.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Klient za pośrednictwem Sklepu, przy pomocy sieci Internet, zawiera na odległość, umowę sprzedaży z Szymonem Horyza w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2. Informacje znajdujące się na stronie www.e-parkieciarstwo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru prezentowanego na stronie www.e-parkieciarstwo.pl. Klient składa ofertę w języku polskim.

3. Towary prezentowane na stronie www.e-parkieciarstwo.pl, sprzedawane są na podstawie Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

4. Regulamin jest dostępny na stronie www.e-parkieciarstwo.pl, gdzie można go odtworzyć i utrwalić w każdym czasie, poprzez jego wydrukowanie, pobranie lub zapisanie na odpowiednim nośniku lub w pamięci komputera. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Klienta.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronie www.e-parkieciarstwo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i dotyczą zakupu jednego egzemplarza. Ceny towarów prezentowane na stronie www.e-parkieciarstwo.pl nie zawierają kosztów dostarczenia, które ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

6. Każdą umowę sprzedaży Sklep potwierdza paragonem, a na życzenie Klienta również fakturą VAT, które są dostarczane wraz z zamówieniem.

7. Do każdego zamówienia dostarczanego Konsumentowi Sklep dołącza pisemne potwierdzenie informacji o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), a stanowiące załącznik nr 1 Regulaminu.


§ 3
Zawarcie umowy

1. Ofertę zawarcia umowy Klient może składać poprzez:
a. formularz sprzedaży dostępny na stronie www.e-parkieciarstwo.pl,
b. email wysłany na adres biuro@e-parkieciarstwo.pl

2. Złożenie oferty poprzez formularz sprzedaży polega na wybraniu na stronie www.e-parkieciarstwo.pl towaru, określeniu jego cech (ilość, kolor, wymiary, itp.) oraz kliknięciu „Złóż zamówienie”.

3. Po kliknięciu „Złóż zamówienie”, nastąpi przekierowanie Klienta do strony www, na której, Klient po wybraniu sposób dostarczenia zamówienia uzyska informację o cenie całego zamówienia wraz z kosztami dostarczenia. Następnie Konsument podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres email, numer telefonu i numer PESEL. Klient niebędący Konsumentem, prowadzący działalność gospodarczą i składający ofertę w jej ramach, podaje pełną nazwę firmy pod którą działa, jej adres, adres email, numer telefonu oraz numer NIP.

4. Po spełnieniu wymagań wskazany w § 3 ust. 3 Regulaminu, Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, poprzez kliknięcie pola „Zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść” oraz klika „Potwierdź złożenia zamówienia”.

5. Złożenie oferty poprzez email następuje przez wysłanie na adres biuro@e-parkieciarstwo.pl wiadomości email zawierającej:
a. wskazanie towaru ze strony www.e-parkieciarstwo.pl i jego cech (ilość, kolor, wymiary, itp.),
b. sposób dostarczenia i formę płatności,
c. dane o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
d. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

6. W razie błędnego podania danych, Klient może je skorygować poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@e-parkieciarstwo.pl Sklep potwierdza skorygowanie danych wiadomością email.

7. Po spełnieniu wymagań wskazanych w § 3 ust. 4 bądź § 3 ust. 5 Regulaminu na adres emailowy Klienta, Sklep wysyła wiadomość email z oświadczeniem o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email o której mowa w zdaniu 1 umowa zostaje zawarta i jest wiążąca. Miejscem zawarcia umowy jest ul. Spichrzowa 6 w Krotoszynie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

8. Wiadomość email o jakiej mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu zawiera również:
a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy, w tym tych o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu,
b. termin i koszt dostarczenia zamówienia,
c. link do Regulaminu.

9. Sklep odmawia przyjęcia oferty, gdy Klient nie podał wymaganych danych. Sklep odmawia przyjęcia oferty również wtedy, gdy prawdziwość i rzetelność podanych przez Klienta danych budzi wątpliwości, w szczególności gdy Klient wcześniej składał już ofertę zawarcia umowy, a następnie nie wywiązał się z  umowy zawartej ze Sklepem.

10. Jeżeli Sklep, nie może dostarczyć zamówienia z tego powodu, że zamówione  towary nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Konsument może złożyć nową ofertę zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.

11. Jeżeli Sklep, z powodu choćby przejściowej niemożności, nie może dostarczyć Klientowi towarów o zamówionych właściwościach, może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające ceną, jakością i przeznaczeniem zamówieniu. Sklep informuje zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu. Konsument może złożyć nową ofertę zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.

§ 4
Płatności  i transport
 
1. Klient ma do wyboru formy płatności  i dostarczenia zamówienia wskazane na stronie www.e-parkieciarstwo.pl w zakładce „Płatności i transport”. Są to (wymienić )

2. Warunkiem dostarczenia zamówienia jest zapłata z góry ceny za zamówienie wraz z kosztami dostarczenia.

3. § 4 ustęp 2 Regulaminu nie dotyczy odbioru osobistego. W takim przypadku Klient płaci z góry za zamówienie bez kosztów jego dostarczenia.

4. § 4 ustępu 2 i 3 nie stosuje się do Konsumenta. Konsument może dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.

5. Sklep dostarcza zamówienia w terminie wskazanym na stronie www.e-parkieciarstwo.pl przy opisie każdego z prezentowanych tam towarów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10-11.

6. Termin dostarczenia zamówienia w przypadku płatności:
a. przy osobistym odbiorze - liczony jest od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email o jakiej mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu,
b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu - liczony jest od chwili zaksięgowania należności Kliena na rachunku bankowym Sklepu,
c. kartą płatniczą - liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

7. Zamówienie Sklep dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

8. W przypadku odbioru osobistego, Sklep udostępnia zamówienie przy ul. Spichrzowej 6 w Krotoszynie, po wcześniejszym zawiadomieniu o skompletowaniu zamówienia poprzez wiadomość email.

9. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia w terminie 7 dni od zawiadomienia wskazanego w § 4 ust. 8 Regulaminu, Sklep obciąża Klienta kosztami przechowania w zryczałtowanej wysokości, stanowiącej równowartość odsetek maksymalnych za każdy dzień opóźnienia.

10. W ciągu 60 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 9 Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest niezależnie od skutków wskazanych w § 4 ust. 9.

§ 5
Niezgodność zamówienia z umową

1. Zgłoszenie przez Konsumenta niezgodności zamówienia z umową (Reklamacja) następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z opisem niezgodności, datą jej stwierdzenia oraz wskazaniem czy Konsument domaga się naprawy czy wymiany zamówienia na nowe. Reklamację należy przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Spichrzowa 6,  63-700 Krotoszyn.

2. Konsument może wykazać fakt zawarcia umowy ze Sklepem poprzez przedstawienie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

3. Sklep ustosunkowuje się do Reklamacji w terminie 14 dni.

4. Jeżeli jest to konieczne do weryfikacji Reklamacji, na prośbę Sklepu, wyrażoną w terminie 14 dni od złożenia Reklamacji, Konsument dostarcza  zamówienie do Sklepu.
5. Jeżeli weryfikacja Reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności od przedstawiciela producenta bądź rzeczoznawcy, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej informacji. Sklep informuje Konsumenta o potrzebie uzyskania dodatkowych informacji w terminie 14 dni od złożenia Reklamacji.

6. Jeżeli Sklep uznaje Reklamację, doprowadza nieodpłatnie zamówienie do stanu zgodnego z umową bądź wymienia je na nowe, w terminie określonym przez Sklep, o którym Konsument zostanie poinformowany wiadomością email. Termin jest wyznaczany z uwzględnieniem rodzaju zamówienia i celu jego nabycia.

7. Sklep odpowiada za niezgodność zamówienia z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania zamówienia Konsumentowi.

8. Reklamacja Konsumenta nie zostanie uznana, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o niezgodności zamówienia z umową.

9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach prezentowanych na stronie www Sklepu (np. kolorów), nie mogą być podstawą Reklamacji.

10. Pomimo zasadności Reklamacji, Sklep odmówi zachowania zgodnego z § 5 ust. 6 Regulaminu, jeżeli:
a. jest ono niemożliwe,
b. wiązać się będzie dla Sklepu z nadmiernymi kosztami,
c. Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu Konsumenta w odpowiednim czasie,
d. narażałoby Konsumenta na znaczne niedogodności.

11. W przypadkach wskazanych w § 5 ust. 10 Regulaminu Konsument może domagać się obniżenia ceny zamówienia, a sytuacji gdy niezgodność zamówienia z umową jest istotna, może również odstąpić od umowy.

12. Konsument traci uprawnienia przewidziane w § 5 ust. 6 i § 5 ust. 11 Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności zamówienia z umową nie zawiadomi o tym Sklepu.

13. Roszczenia Konsumenta określone w § 5 ust. 6 i § 5 ust. 13 Regulaminu przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zamówienia z umową. Przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu.

14. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu, Sklep zwraca cenę zamówienia w taki sposób w jaki nastąpiła jej zapłata przez Konsumenta. Na żądanie Konsumenta zwrotowi podlegają również koszty dostarczenia zamówienia.

15. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zamówienia bez odrębnego wezwania.

16. Sklep nie udziela gwarancji na towary prezentowane na stronie www.e-parkieciarstwo.pl

17. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, za zamówienie Klienta niebędącego Konsumentem.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę ze Sklepem, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odbioru towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego osobiście bądź wysłanego na adres ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271).

3. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Sklep zwraca Konsumentowi cenę zamówienie wraz z kosztami dostarczenia oraz odsetkami ustawowymi od ewentualnych przedpłat w terminie do 14 dni. Sklep nie zwraca kosztów zwrotu zamówienia.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument zwraca zamówienie do Sklepu. Zwracane zamówienie powinno być kompletne, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. O ile to możliwe powinnno być w fabrycznym opakowaniu.  

§ 7
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

1. Składając ofertę, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, w celu realizacji umowy. Zgoda ta następuje poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodą na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych w celu realizacji zamówienia”.

2. Składając zamówienie Klient, może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Zgoda ta następuje poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych”.

3. Sklep jest administratorem danych przekazanych mu przez Klienta. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. Żądanie to jest dla Sklepu wiążące.
 
§ 8
Prawa autorskie

Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności zdjęć, opisów towarów oraz Regulaminu, bez pisemnej zgody Sklepu jest zakazane.
 
§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.e-parkieciarstwo.pl. Sklep może wprowadzić zmiany w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.e-parkieciarstwo.pl.

2. Do wszystkich umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie normy polskiego prawa cywilnego.

4. Kontakt w sprawach dotyczących Sklepu następuje poprzez adres e-mail biuro@e-parkieciarstwo.pl bądź pod adresem ul. Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową zawartą między Sklepem, a Klientem rozstrzygane będą w sądzie właściwym wg siedziby Sklepu. Zdania 1 nie stosuje się do sporów z udziałem Konsumenta.